Not Another Blog

Heute
Dezember
11
Oktober 2014
12
liest gerade
read and rated
fertig:
Oktober 2014
9
angefangen zu lesen:
Oktober 2014
3
angefangen zu lesen:
September 2014
24
read and rated
read and rated
fertig:
September 2014
23
fertig:
September 2014
13
read and rated
angefangen zu lesen:
angefangen zu lesen:
September 2014
10
fertig:
September 2014
04
read and rated
fertig:
angefangen zu lesen:
August 2014
19
read and rated
angefangen zu lesen:
August 2014
18
fertig:
August 2014
15
read and rated
August 2014
8
fertig:
August 2014
6
angefangen zu lesen:
August 2014
05
read and rated
August 2014
04
read and rated
fertig:
August 2014
3
fertig:
August 2014
1
angefangen zu lesen:
Juli 2014
30
angefangen zu lesen:
Juli 2014
21
read and rated
read and rated
fertig:
Juli 2014
20
read and rated
read and rated
read and rated
fertig:
angefangen zu lesen:

Ich lese gerade

Portrait of the Artist as a Young Man (Wordsworth Classics) by James Joyce New Edition (1992)
James Joyce